TÜRKİYE’YE ÖZGÜ BİTKİ TOPLULUKLARI

Prof. Dr. Turhan USLU
www.turhanuslu.net

Türkiye’nin Kuzey Batı ve Akdeniz kıyılarında Türkiye’ye özgü (endemik) olarak bulduğumuz bitki toplulukları (asosyasyon) listesi

 

 1. Kum papatyası – Yağılcak bitki birliği

(Anthemido ammophilae - Ononidetum variegatae)

 1. Tavşanekmeği – Karaçalı bitki birliği

(Asyneumo - Paliuretum spinae-christi)

 1. Kedibarsağı bitki birliği

(Convolvuletum lanati)

 1. Reçine çiçeği - Sahil arpası bitki birliği

(Cresso creticae - Hordeetum marinae)

 1. Deniz teresi - Sahil karanfili bitki birliği

(Crithmo - Limonietum serotini)

 1. Deniz teresi – Urganotu bitki birliği

(Crithmo - Polygonetum equisetiformis)

 1. Şehvetotu - Kulak güngülü bitki birliği

(Cypero capitati - Helianthemetum stipulati)

 1. Koca betne - Deniz yavşanı bitki birliği

(Halimiono - Artemisietum santonici)

 1. Yalıotu – Cicora bitki birliği

(Ipomoeo stoloniferae - Elymetum farcti)

 1. Yalıotu - Puslu çorakçimi bitki birliği

(Ipomoeo stoloniferae - Sporoboletum virginici)

 1. Çardak süpürgesi - Erkek kofa bitki birliği

(Limonio gmelinii - Juncetum gerardii)

 1. Ekinteresi - Kıyı nakili bitki birliği

(Malcolmio chiae - Silenetum discoloris)

 1. Babrik - Katran ardıcı bitki birliği

(Marsdenio - Juniperetum macrocarpae)

 1. Gecegündüz çiçeği - Deniz nakili bitki birliği

(Matthiolo bicornis - Silenetum kotschyi)

 1. Ölemez bitki birliği

(Ononidetum hispanicae)

 1. Çocukotu - Sahil çavdarı bitki birliği

(Otantho - Leymetum subulosi)

 1. Kıyı kerevizi - Sahil yumağı bitki birliği

(Peucedano obtusifolii - Festucetum beckeri)

 1. Çöğre - Top cehri bitki birliği

(Pistacio palaestinae - Rhamnetum graeci)

 1. Çöğre - Kermes meşesi bitki birliği

(Pistacio - Quercetum cocciferae)

 1. Kuşbarik - Kalpak turpu bitki birliği

(Polygono mesembrici - Raphanetum maritimi)

 1. Bodur dilkanatan - Deniz nakili bitki birliği

(Pseudorlayo pumilae - Silenetum kotschyi)

 1. Deniz tuzçimi - Uzun ayakotu bitki birliği

(Puccinellio festuciformis - Caricetum extensae)

 1. Deniz tuzçimi - Sahil arpası bitki birliği

(Puccinellio festuciformis - Hordeetum marini)

 1. Kızılboya - Çatal sütleğen bitki birliği

(Rubio tenuifoliae - Euphporbietum dendroidis)

 1. Kum döngelesi – Unluca bitki birliği

(Salsolo ruthenicae - Atriplicetum constantinopolitanae)

 1. Abdestbozan - Deniz geveni bitki birliği

(Sarcopoterio - Centaureetum spinosae)

 1. İt sıracaotu – Abdestbozan bitki birliği

(Scrophulario - Sarcopoterietum spinosi)

 1. Kara kurbağaotu - Kilyos düğmesi bitki birliği

(Stachyo subcrenatae - Centaureetum kileae)

Bu bitki toplulukları Avrupa Konseyinin (Türkiye’nin değil) proje desteği ile Fransız Prof. Dr. Jean-Marie Géhu, İspanyol Prof. Dr. Manuel Costa ve tarafımdan 1987 ve 1988 yılında tespit edildi. Türkiye’de doğa korumadan sorumlu Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkiliklerine o kadar eleman ve bütçeye sahip olmalarına rağmen bu bitki topluluklarından kaçının zamanımızda kıyılarımızda varlığını sürdürebildiğini buradan bu kurum yetkililerine soruyorum. Cevaba göre görevlerini ne kadar ve nasıl yaptıklarını kendileri karar versinler.